Jesteś tutaj: strona główna  »  O nas

O nas

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego  w Pabianicach jest publiczną placówką oświatową powołaną Uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2007r., działającą  na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Decyzją Nr 10/2016  z dnia 22 listopada 2016r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał AKREDYTACJĘ Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

Ośrodek zajmuje się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, obejmuje swym działaniem szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu pabianickiego. Za zgodą organu prowadzącego może realizować zadania zlecone na terenie  województwa łódzkiego. W PODNiDM w Pabianicach zatrudnieni są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści oraz pracownicy administracji i obsługi.

Prowadzimy działalność doradczą dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek w powiecie pabianickim oraz organizujemy różnorodne formy doskonalenia. Osiągnięciu wysokiej jakości deklarowanych przez nas usług edukacyjnych, służy staranne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego, szczególnie w zakresie metodyki nauczania – uczenia się, wychowania a także profilaktyki w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej, awansu zawodowego i zarządzania oświatą. Dbamy o dobór kadry prowadzącej zajęcia, stałe doskonalenie jakości naszych usług oraz stosowanie nowoczesnych technologii, proponując m.in. wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Naszym głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej skierowanej na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, inicjowanie i wspieranie różnych form innowacji i inicjatyw w zakresie doskonalenia metod nauczania, realizacji programów nauczania i podnoszenia jakości pracy nauczycieli.

Od 2008r. prowadzimy szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli tzw. granty Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pozyskujemy środki finansowe z WFOŚiGW w Łodzi oraz Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Corocznie, począwszy od 2011 roku wydawany jest przez ośrodek „Biuletyn metodyczny”, w którym nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie nowatorstwa metodycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych.

W 2013 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Pabianicach i przy wsparciu Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi,  zespół redakcyjny ośrodka pod kierunkiem profesora Mariana Lelonka opracował publikację pt. „Dziecko sześcioletnie i jego rozwój”, której wydanie sfinansował w całości Zarząd Powiatu Pabianickiego. Książka ta była prezentowana na wielu różnych konferencjach, w tym na ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez pabianicki ośrodek we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną  w Łodzi.

Realizowana przez ośrodek koncepcja pracy stawia na profesjonalizm, solidność, otwartość na potrzeby, sugestie i oczekiwania środowiska oświatowego, nowatorstwo metodyczne i dydaktyczne oraz nieustanny rozwój. Wynika ona z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia oraz wymagań wobec szkół i placówek, głównych kierunków polityki państwa, wciąż diagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego, nieustannych wyzwań stawianych przed oświatą, wytycznych organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego.

Ośrodek koncentruje się na szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych, w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych, z wykorzystaniem ICT oraz innowacyjnych metod pracy z dorosłymi dostosowanych do indywidualnych potrzeb nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Każdego roku przygotowywany jest plan pracy i oferta edukacyjna dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Proponuje warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje przedmiotowe i interdyscyplinarne, szkolenia rad pedagogicznych, sieci współpracy i samokształcenia, kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, seminaria, targi edukacyjne, konsultacje indywidualne i grupowe, lekcje otwarte oraz studia podyplomowe.

Od kilku lat Ośrodek realizuje również doskonalenie w formie kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli. Wiodącymi formami realizacji doskonalenia w ramach wspomagania są głównie warsztaty oraz konsultacje indywidualne i grupowe z udziałem eksperta w zakresie wybranej tematyki. Wdrażanie zdobytej przez nauczycieli wiedzy odbywa się poprzez zajęcia otwarte, konsultacje grupowe lub indywidualne, także z udziałem rodzicówZainteresowani jednym obszarem tematycznym nauczyciele powiatu pabianickiego od kilku lat mogą przez dłuższy czas pracować wspólnie w Sieciach Współpracy i Samokształcenia, jako nowej formie doskonalenia stacjonarno- e-learningowej.

Sprawozdania z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach:

Sprawozdanie 2016/2017

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie 2015/2016

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie 2014/2015

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie 2013/2014

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie 2012/2013

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie 2012r.

Sprawozdanie 2011r.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012

 

Gra Terenowa Edukacja Globalna 2017/2018

13 listopada 2017 r. w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie Edukacji Globalnej odbyły się warsztaty w formie Gry Terenowej „Edukacja Globalna 2017″.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

http://promok.pl/player/?id=2838

Nagrody od Starosty

Małgorzata Biegajło, dyrektor PODNiDM w Pabianicach oraz Zofia Szmidt, Główny Konsultant PODNiDM w Pabianicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2017 otrzymały nagrody Krzysztofa Habury, Starosty Pabianickiego. Nagrody Starosty są przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

 

Jubileusz 10-lecia PODNiDM w mediach:

 

Jubileusz 10-lecia PODNiDM w oku kamery Pro-MOK

http://promok.pl/player/?id=2771

II Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego

Uroczystość podsumowania konkursów Geograficzno – Turystycznych „Przez lądy, morza, oceany…” rok szkolny 2016/2017

Filmowa relacja przedstawiająca ofertę studiów podyplomowych organizowanych w Pabianicach przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu we współpracy z PODNiDM

Relacja z konferencji inaugurującej pracę PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Oferta edukacyjna PODNiDM na rok szkolny 2015/2016

Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” w ramach PO KL współfinansowanego z EFS z Działania 9.4

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima

Podsumowanie konkursów geograficznych

Konferencja pt.: „Wyniki egzaminacyjne a rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży” – 10.03.2014r.

VII Targi Edukacyjne PODNiDM – 14.03.2014r.

Konferencja „Wirus HPV – można powstrzymać, warto rozmawiać” – 20.03.2014r.

II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kreator

Konkurs matematyczno-ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki” – 19.05.2014r.

Informacja dotycząca pozyskanych środków finansowych

Oferta edukacyjna ośrodka

Konferencja inaugurująca projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” 23.09.2014r.

Konferencja „Ekologiczne odżywianie i zdrowy tryb życia, a kondycja człowieka”

Punkt Konsultacyjny

Pilotaż projektu „Nowy systemu doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”

Podsumowanie konkursów geograficznych 2014/2015

VIII Targi Edukacyjne PODNiDM

Do głównych zadań ośrodka należy:

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

 1. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie  z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 2. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
 3. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 4. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
 5. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowane programy edukacyjno – wychowawcze.

Na przestrzeni 10 lat ośrodek przy realizacji swojej oferty na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pabianickich nauczycieli oraz kadry zarządzającej efektywnie współpracował z wieloma partnerami. Należą do nich:

 • władze oświatowe – Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu pabianickiego;
 • samorządy lokalne – Powiat Pabianicki, Gmina Miejska Pabianice, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Dobroń, Gmina Ksawerów,  Gmina Dłutów, Gmina Lutomiersk i Gmina Pabianice;
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi;
 • Rada Programowa Ośrodka;
 • instytucje związane z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach, MOK w Konstantynowie Łódzkim, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne  w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach;
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
 • placówki doskonalenia nauczycieli – ŁCDNiKP w Łodzi, WODN w Łodzi, WODN w Piotrkowie Trybunalskim, WODN w Sieradzu;
 • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi – Filia w Pabianicach;
 • Miejskie Biblioteki Publiczne w Pabianicach;
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Pabianicach;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie;
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Era Ewaluacji w Warszawie;
 • Biuro poselskie Europosła Joanny Skrzydlewskiej;
 • Biuro poselskie Posła Andrzeja Biernata;
 • Szkoła Języków Obcych British Centre w Łodzi;
 • Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy NOWATOR w Gliwicach;
 • Firma Consulting Doradczo-Szkoleniowa z Chojnic;
 • Firma CEDR – Centrum Edukacji i Rozwoju z Brwinowa;
 • Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi;
 • Firma Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie;
 • Szkoła Językowa „Optima” w Opolu;
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Firma Synapia sp. z o.o  Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych w Łodzi;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • Nadleśnictwo Kolumna;
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
 • Pabianickie Centrum Psychiatryczne;
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim;
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach;
 • Wojewódzki Urząd Pracy;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna SANEPID Pabianice;
 • Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach;
 • Sztab Ratownictwa Medycznego w Pabianicach;
 • Państwowa Straż Pożarna w Pabianicach;
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi;
 • Szkoła Kierowców Andrzej Rybak w Pabianicach;
 • Unia Europejskich Federalistów w Łodzi;
 • Instytut Kształcenia EKO – TUR Warszawa;
 • Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”;
 • Hotel „Aviator” w Pabianicach;
 • Urząd Statystyczny w Łodzi;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli;
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczy oddział w Pabianicach;
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach;
 • Wolters Kluwer – Wydawca miesięcznika Dyrektor szkoły;
 • wydawnictwa edukacyjne: WSiP, PWN, OPERON, MAC Edukacja, Nowa Era, MERIDIAN, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, GWO, Lektorklett, LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO, Prometeusz s.c. Ogólnopolski Dystrybutor Wydawnictw i inne;