Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   WYCHOWAWCA na „SZÓSTKĘ” 2020/21

WYCHOWAWCA na „SZÓSTKĘ” 2020/21

Program doskonalący kompetencje wychowawcze „Wychowawca na SZÓSTKĘ”, jest kontynuacją programu z roku 2018/2019 „ABC… Dobrego wychowawcy”. Ma on na celu wsparcie wychowawców, nauczycieli, pedagogów w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych w szkole.

Zmiany dokonujące się w ostatnim czasie oraz konieczność nauczania zdalnego podczas pandemii COVID19 stawiają przed kadrą pedagogiczną ciągle nowe wyzwania wychowawcze, związane z funkcjonowaniem zespołów klasowych. Fundamentem każdej szkoły są ludzie, którzy tworzą relacje. Od jakości tychże relacji, umiejętności ich budowania zależy dalsze funkcjonowanie i powodzenie ucznia w szkole oraz w życiu. Każdy nauczyciel, który ma bezpośredni kontakt z uczniem realizuje zadania wychowawcze. Są one nierozerwalnie związane z procesem kształcenia, rozumianym nie tylko jako rozwijanie kompetencji intelektualnych, ale też jako budowanie odpowiedniej postawy w taki sposób, aby uczeń mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zmieniającej się nieustannie rzeczywistości.

Edukacja zdalna jeszcze bardziej utwierdza nas w potrzebie budowania tychże relacji. Badania prowadzone przez prof. Jacka Pyżalskiego pokazują, że fundamentem prowadzenia w sposób efektywny edukacji zdalnej, jest zadbanie o kontynuację relacji nauczyciel – uczeń, uczeń- uczeń i nauczyciel – nauczyciel. Dobre relacje są konieczne, aby móc efektywnie prowadzić dydaktykę. Nauczyciele nie mogą ograniczać się tylko do nauczania, ponieważ uczniowie tracą w takiej sytuacji ważne w edukacji poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności do wspólnoty klasowej, a tym samym relację z nauczycielem. Relacje nauczycieli z uczniami w czasie zdalnego nauczania to zainteresowanie tym, jak się czują, jak radzą sobie z trudnościami dnia codziennego, to inicjowanie działań, które pozwolą budować poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem. Najprostsza metoda pracy z uczniem to praca na linii nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel, ale można też tak organizować aktywności uczniom, by mieli możliwość współpracy ze sobą w większych grupach, pomagali sobie, by wspólnie realizowali projekty, czyli mimo izolacji fizycznej byli blisko ze sobą społecznie.

Program „Wychowawca na szóstkę” ma wyposażyć nauczyciela w metody i narzędzia niezbędne do tworzenia wspólnoty w klasie oraz wspierać w doskonaleniu umiejętności budowania relacji społecznych i poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, czyli tego, co w sposób wyraźny zostało zaburzone ze względu na sytuację epidemiczną, a co za tym idzie i także ekonomiczną w wielu rodzinach.

Udział w programie gwarantuje nabycie kluczowych kompetencji wychowawczych w następującym zakresie: doskonalenia pozytywnego dialogu, radzenia sobie z trudnymi emocjami, kształtowania postaw i samodzielności uczniów, budowania autorytetu wychowawcy i wychowywania do wartości, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, budowania atmosfery poczucia bezpieczeństwa,  samooceny ucznia, przeciwdziałania przemocy w szkole, respektowania norm społecznych oraz inspirowania, motywowania i rozbudzania kreatywności uczniów.

Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału.

Ukończenie cyklu szkoleń, to znaczy po jednym szkoleniu z każdego modułu, pozwala uzyskać CERTYFIKAT WYCHOWAWCY NA SZÓSTKĘ.

 

 

SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCA NA „SZÓSTKĘ”:

AKADEMIA WYCHOWAWCZYCH  INSPIRACJI, MOTYWACJI i KREATYWNOŚCI

 1. Inspiracje na lekcje wychowawcze w nauczaniu zdalnym.
 2. Odwrócona klasa zamiast metod podawczych – jak zaktywizować ucznia do udziału w zajęciach? – szkolenie zrealizowane
 3. Jak kształtować i rozwijać kreatywność ucznia.

 

AKADEMIA POZYTYWNEGO DIALOGU, KSZTAŁTOWANIA POSTAW I SAMODZIELNOŚĆI UCZNIÓW

 1. Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania do podejmowania wysiłku.
 2. Sposoby skutecznego komunikowania się i budowania relacji nauczyciel – uczeń.
 3. Trudna sztuka komunikacji i budowania relacji: nauczyciel – rodzic.
 4. Kultura oceniania, czyli nowe podejście do oceniania kształtującego.

 

AKADEMIA BUDOWANIA AUTORYTETU WYCHOWAWCY I WYCHOWYWANIA DO WARTOŚCI

 1. Co to znaczy być dobrym wychowawcą we współczesnej szkole? – szkolenie zrealizowane
 2. Autorytet nauczyciela – kryzys, czy nowa jakość?
 3. Praca z wartościami i budowanie efektywnych zespołów (klasowych, nauczycielskich)

 

AKADEMIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH

 1. Kompetencje społeczne uczniów – jak je rozwijać, doskonalić oraz wychowywać do wartości? – szkolenie zrealizowane
 2. Elementy terapii behawioralnej w pracy z uczniami – szkolenie zrealizowane
 3. Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku szkolnym – postępowanie i terapia – szkolenie zrealizowane
 4. Metody coachingowe w pracy nauczyciela.

 

AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SZKOLE I RSPEKTOWANIA NORM SPOŁECZNYCH

 1. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów, rodziców i nauczycieli?
 2. Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać potencjał mózgu? – szkolenie zrealizowane
 3. Uczeń wykluczony społecznie i cyfrowo. Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym kształcenia na odległość?

 

AKADEMIA BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA  W SZKOLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NAUCZYCIELA

 1. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole – procedury działania dla każdego wychowawcy.
 2. Nauczyciel czy terapeuta? – praca z uczniami z zaburzeniami zachowania i emocji (postawa opozycyjno-buntownicza, samouszkodzenia, myśli samobójcze).
 3. Odpowiedzialność i ochrona prawna nauczycieli- bezpieczeństwo w placówce oświatowej – szkolenie zrealizowane

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach