Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez ...

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2015/2016

SIECI współpracy i samokształcenia

1. Doradców metodycznych
skupia konsultantów, doradców metodycznych i specjalistów pracujących w PODNiDM
w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania jest doskonalenie warsztatu pracy w oparciu
wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli konsultantów i doradców w sieci doradców w sieci w bieżącym roku szkolnym poświęcone było między innymi doskonaleniu umiejętności coachingowych i trenerskich, podniesieniu wiedzy o akredytacji placówki doskonalenia oraz ochronie praw autorskich; spotkania z tej tematyki realizowane były także z udziałem eksperta zewnętrznego. (Koordynatorzy Sieci – dyrektor Małgorzata Biegajło i gł. konsultant-Zofia Szmidt)
2. Dyrektorów
uczestniczą w niej dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego
i na swoich spotkaniach stacjonarnych podejmują dyskusję na takie tematy, jak: prawo szkolne, archiwizacja danych i prawo autorskie. Dwa spotkania odbyły się z udziałem ekspertów zewnętrznych i były poświęcone kolejno – zmianom w prawie wewnątrzszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w statucie szkoły oraz archiwizacji dokumentów szkolnych
(Koordynatorzy Sieci z ramienia PODNiDM- Joanna Malinowska Eliza Matusiak).

3. Ocenianie opisowe w przedmiotach zawodowych powstała jako odpowiedź na Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania opisowego w klasach innych niż początkowe szkoły podstawowej. Jedno ze spotkań odbyło się z udziałem eksperta i poświęcone było tematowi” Ocenianie opisowe ucznia a informacja zwrotna. Łącznie- odbyły się trzy spotkania stacjonarne , w których udział wzięło 8 nauczycieli.
(Koordynatorzy Sieci z ramienia PODNiDM Agnieszka Kulpińska Górska i Eliza Matusiak).

4. BIBLIOTEKARZY
jest kontynuowana we współpracy Ośrodka z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi, Filia w Pabianicach i jest poświęcona głownie promowaniu czytelnictwa wśród uczniów i dorosłych oraz sposobom aktywizowania do czytania, nie tylko obowiązkowych lektur szkolnych, czemu między innymi służą organizowane w ramach sieci akcje promocyjne: Miejska gra Czytelnicza oraz Zaczytaj się w Pabianicach
(Koordynatorzy Sieci- Salomea Mandat z ramienia Biblioteki Ped. oraz Dorota Olejnik
z ramienia PODNiDM).
Filmowe podsumowanie pracy Sieci Bibliotekarzy

Podsumowanie pracy Sieci Bibliotekarzy

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content