Jesteś tutaj: strona główna  »  Projekty unijne   »   Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynka ...

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 Ochrona powietrza

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego
Beneficjent – Powiat Pabianicki

Całkowita wartość projektu – 2 865 196,95 zł
Kwota dofinansowania – 2 370 370,66 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 788 671,37 zł
Kwota wkładu własnego w ramach wydatków kwalifikowalnych – 418 300,71 zł
Kwota wydatków niekwalifikowanych – 76 525,58 zł

Okres realizacji projektu: 2007 – 2014 r.

Opis projektu:
Celem głównym i strategicznym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej:

  1. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły publicznej – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropodachu oraz przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – termomodernizacja budynku szkoły publicznej polegająca na: wymianie okien, dociepleniu stropu oraz przebudowie systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).
  3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego

w Pabianicach – kompleksowa termomodernizacja budynku placówki oświatowej – wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, docieplenie stropu z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudowa systemu grzewczego (modernizacja systemu grzewczego polegająca na wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), wykonanie nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym; doprowadzenie gazu z sieci miejskiej do budynku: gazociąg i przyłącze gazowe.

Realizacja projektu:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
  w dniu 08.10.2009 r.
 • Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 596/14 z dnia 20 maja 2014 r. wniosek
  nr WND-RPLD-05-02-00-00-009/09 „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 • W dniu 30 maja 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
  Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-26/09-00 w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
 • W dniu 27 czerwca 2014 roku został podpisany Aneks Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-26/09-01 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content