Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

O nas

Koncepcja pracy PODNiDM w Pabianicach – wizja i misja:
Jesteśmy profesjonalna placówką oświatową, świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego i nie tylko.

Koncepcja pracy Ośrodka wynika przede wszystkim z:
• rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia oraz wymagań wobec szkół i placówek,
• głównych kierunków polityki państwa,
• stale diagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego,
• nieustannych wyzwań stawianych przed oświatą,
• wytycznych organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego.

Koncepcja pracy Ośrodka stawia na:
• profesjonalizm,
• solidność,
• otwartość na potrzeby, sugestie i oczekiwania środowiska oświatowego
• nowatorstwo metodyczne i dydaktyczne
• nieustanny rozwój

Decyzją Nr 10/2016  z dnia 22 listopada 2016r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał AKREDYTACJĘ Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

Sprawozdania z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach:

Sprawozdanie 2015/2016

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie 2014/2015

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie 2013/2014

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie 2012/2013

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie 2012r.

Sprawozdanie 2011r.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012

PODNiDM w mediach:

II Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego

Bez tytułu

Uroczystość podsumowania konkursów Geograficzno – Turystycznych „Przez lądy, morza, oceany…” rok szkolny 2016/2017

infoflesz_2013_12_11_min

Filmowa relacja przedstawiająca ofertę studiów podyplomowych organizowanych w Pabianicach przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu we współpracy z PODNiDM

bez-tytulu1

Relacja z konferencji inaugurującej pracę PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

Relacja z przebiegu III Czytelniczej Gry Miejskiej

Filmowe podsumowanie pracy Sieci Bibliotekarzy w roku szkolnym 2015/2016

videoplayback

Realizacja projektów unijnych przez PODNiDM w Pabianicach współfinansowanych ze środków EFS

http://lodz.tvp.pl/26018632/viii-piknik-funduszy-europejskich-cz2

I Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego
„Szkoła – społecznością uczącą się”

indeks

Podsumowanie konkursów geograficznych 2015/2016

Relacja z konferencji inaugurującej 9 rok pracy PODNiDM

infoflesz_2013_12_11_min

hhttp://promok.pl/player?id=1979

Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Studia

Oferta edukacyjna PODNiDM na rok szkolny 2015/2016

Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” w ramach PO KL współfinansowanego  z EFS z Działania 9.4

informator_2013_11_29_akrasinski_min   infoflesz_2013_12_11_min

 IMG_0053   informator_2013_11_29_akrasinski_min

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

powiat_2013-09-24_Inauguracja-podnidm_min

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci
i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

powiat_2013-12-03_koferencja_wf_min   infoflesz_2013_12_11_min

Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima

pulsmiasta_2013_12_04_konkursrecytatorski_min   tuwim wiersze

Podsumowanie konkursów geograficznych

   informator_2013_11_29_akrasinski_min

Konferencja pt.: „Wyniki egzaminacyjne a rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży” – 10.03.2014r.

VII Targi Edukacyjne PODNiDM – 14.03.2014r.

informator_2013_11_29_akrasinski_min   infoflesz_2013_12_11_min

Konferencja „Wirus HPV – można powstrzymać, warto rozmawiać” – 20.03.2014r.

1   powiat_2014-06-17_HPV-konfa

II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kreator

Konkurs matematyczno-ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki” – 19.05.2014r.

Informacja dotycząca pozyskanych środków finansowych

informator_2013_11_29_akrasinski_min

Oferta edukacyjna ośrodka

informator_2013_11_29_akrasinski_min

Konferencja inaugurująca projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” 23.09.2014r.

indeks

Konferencja „Ekologiczne odżywianie i zdrowy tryb życia, a kondycja człowieka”

informator_2013_11_29_akrasinski_min   indeks

Punkt Konsultacyjny

informator_2013_11_29_akrasinski_min

Pilotaż projektu „Nowy systemu doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”

informator_2013_11_29_akrasinski_min

Podsumowanie konkursów geograficznych 2014/2015

VIII Targi Edukacyjne PODNiDM

infoflesz_2013_12_11_min q

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego  w Pabianicach jest publiczną placówką oświatową powołaną Uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2007r., działającą  na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Ośrodek zajmuje się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, obejmuje swym działaniem szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu pabianickiego. Za zgodą organu prowadzącego może realizować zadania zlecone na terenie  województwa łódzkiego. W PODNiDM w Pabianicach zatrudnieni są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz pracownicy administracji i obsługi.

Prowadzimy działalność doradczą dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek w powiecie pabianickim oraz organizujemy różnorodne formy doskonalenia. Osiągnięciu wysokiej jakości deklarowanych przez nas usług edukacyjnych, służy staranne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego, szczególnie w zakresie metodyki nauczania – uczenia się, wychowania a także profilaktyki w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej, awansu zawodowego i zarządzania oświatą. Dbamy o dobór kadry prowadzącej zajęcia, stałe doskonalenie jakości naszych usług
oraz stosowanie nowoczesnych technologii, proponując m.in. wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Naszym głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej skierowanej na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, inicjowanie i wspieranie różnych form innowacji i inicjatyw w zakresie doskonalenia metod nauczania, realizacji programów nauczania i podnoszenia jakości pracy nauczycieli.

Od 2008r. prowadzimy szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli tzw. granty Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pozyskujemy środki finansowe z WFOŚiGW w Łodzi oraz Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Do głównych zadań ośrodka należy:

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

 1. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie  z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 2. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
 3. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 4. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
 5. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowane programy edukacyjno – wychowawcze.

Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w:

 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 2. opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Ośrodek aktywnie współpracuje z:

 • władzami oświatowymi – Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 • przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi powiatu pabianickiego (zaproszono nas na wiele uroczystości szkolnych);
 • samorządami lokalnymi – Powiatem Pabianickim, Gminą Miejską Pabianice, Gminą Konstantynów Łódzki, Gminą Dobroń, Gminą Ksawerów,  Gminą Dłutów, Gminą Lutomiersk i Gminą Pabianice;
 • Radą Programową Ośrodka;
 • instytucjami związanymi z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach, MOK w Konstantynowie Łódzkim, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi  w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach;
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli – ŁCDNiKP w Łodzi, WODN w Łodzi, WODN w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi – Filia w Pabianicach;
 • Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Pabianicach;
 • Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Pabianicach;
 • Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi;
 • Wyższą Szkołą Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie;
 • Uniwersytetem Śląskim;
 • Uczelnią Łazarskiego w Warszawie;
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Erą Ewaluacji w Warszawie;
 • Szkołą Języków Obcych British Centre w Łodzi;
 • Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym NOWATOR w Gliwicach;
 • Firmą Consulting Doradczo-Szkoleniową z Chojnic;
 • Firmą CEDR – Centrum Edukacji i Rozowju z Brwinowa;
 • Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi;
 • Firmą Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie;
 • Szkołą Językową „Optima” w Opolu;
 • Firmą Synapia sp. z o.o  Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych w Łodzi;
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • Nadleśnictwem Kolumna;
 • Polskim Towarzystwem Suicydologicznym, Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji kryzysowej
 • Pabianickim Centrum Psychiatrycznym;
 • Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
 • Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach;
 • Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną SANEPID Pabianice;
 • Komendą Powiatową Policji w Pabianicach;
 • Sztabem Ratownictwa Medycznego w Pabianicach;
 • Państwową Strażą Pożarną w Pabianicach;
 • Wolters Kluwer-wydawcą miesięcznika Dyrektor szkoły;
 • wydawnictwami edukacyjnymi: WSiP, PWN, OPERON, MAC Edukacja, Nowa Era, GWO, Lektorklett, LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO, Prometeusz s.c. Ogólnopolski Dystrybutor Wydawnictw i inne;
Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

 • Design by ANCOM