Jesteś tutaj: strona główna  »  Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

 Konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli 2017/18

Polecamy dyrektorom i wszystkim zainteresowanym nauczycielom korzystanie z usług Punktu Konsultacyjnego w zakresie mediacji pracowniczych i szkolnych, w którym do dyspozycji Państwa są doświadczeni mediatorzy. PODNiDM współpracuje  z Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach oraz ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich w Wieluniu.

Mediatorzy: dr Barbara Olszewska, Elżbieta Karpecka, Dorota Kamieniecka

Naszym zadaniem jest skuteczna  pomoc w polubownym rozwiązywaniu wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły lub pomiędzy dyrektorem a pracownikami niepedagogicznymi.

Treści:

 • Mediacja dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania sporów, będąca rozmową i spotkaniem stron w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej. Jest bezpieczna i przyjazna dla stron, pozwala na poprawę relacji
  w przyszłości i trwałe zakończenie konfliktu. Zamierza do zawarcia porozumienia typu „wygrany – wygrany”, nie pozbawia stron odpowiedzialności za konflikt
  i jego rozwiązanie.
 • Zapewniamy o przestrzeganiu zasady dobrowolności, poufności, bezstronności oraz neutralności mediacji

Mediatorzy stażyści: Małgorzata Biegajło, Anna Szynkiewicz, Katarzyna Kaliska, Katarzyna Jagusiak, Grażyna Maślanka – Olczyk, Ewelina Gajda, Kamila Chałada, Monika Sobczak

 

Ponadto PUNKT KONSULTACYJNY w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zaprasza w roku szkolnym 2017/ 18 na konsultacje indywidualne lub grupowe zainteresowanych  dyrektorów, nauczycieli i wychowawców ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim.

Nowością jest możliwość  indywidualnych konsultacji z większością doradców metodycznych, specjalistów i konsultantów.  Szczegółowy wykaz dyżurów podany jest na stronach 16-19 naszej oferty rocznej.

Konsultacje dotyczą min. zmian i wyzwań jakie stawia przed dyrektorami i nauczycielami Reforma Oświaty. Oto proponowany przez Ośrodek zakres tematyki konsultacji indywidualnych.

 1. Nowa podstawa programowa poszczególnych przedmiotów.
 2. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
 3. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych.
 4. Warsztat pracy nowoczesnego dyrektora placówki oświatowej.
 5. Ocena pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
 6. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych przez nauczycieli
 7. Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania.
 8. Awans zawodowy dyrektora placówki oświatowej i nauczyciela
 9. Indywidualizacja procesu nauczania
 10. Dokumentowanie procesu edukacyjno – wychowawczego ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej.
 11. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
 12. Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 13. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
 14. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej
 15. Tworzenie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 16. Zastosowanie TIK w edukacji.

 

Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Punktu Konsultacyjnego Osobom zainteresowanym rozmową z mediatorem zapewniono możliwość spotkania w każdy czwartek od godziny 16.00 do godziny 18.00. W wyznaczonych terminach odbywały się regularne dyżury. Ze specjalistycznego i profesjonalnego wsparcia mediatora w sytuacjach trudnych w środowisku szkolnym korzysta nieliczna grupa zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców czy pedagogów. Przeprowadzone rozmowy w ramach postępowania mediacyjnego z udziałem mediatora dotyczyły sytuacji trudnych w relacji Nauczyciel – Rodzic. Sytuacje konfliktowe osób dorosłych przenoszą się na dzieci, uczniów i stąd szybka i skuteczna pomoc mediatora pomaga zapobiec eskalacji konfliktu. W wyniku działań związanych z przeprowadzeniem procesu mediacji w PK przeprowadzono  8 mediacji zakończonych porozumieniem i wypracowaniem konsensusu. Punkt  Konsultacyjny wspiera się w swej pracy, jeśli istnieje taka konieczność współpracą ze specjalistami z zakresu doradztwa prawnego.

Efekty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Udzielanie wsparcia szkołom w redagowaniu stosownych pism do Sądu rodzinnego, celem udzielenia wsparcia rodzinie w organizacji procesu wychowawczego. Realizacja ustawowych celów szkolnictwa nie może być w pełni skuteczna bez ścisłej współpracy z Sądem rodzinnym. Jeśli szkoła dostrzeże problem w procesie wychowawczym ucznia, korzystne efekty może przynieść jedynie efektywna kooperacja pedagogów z udziałem mediatora i sędziów.
 2. Pomoc  nauczycielom w pokonywaniu trudności ze zdiagnozowaniem  problemów wychowawczych ucznia we współpracy ze środowiskiem rodzinnym; ważne by trafnie określić moment, w którym należy podjąć z sądem współpracę, by takie działanie nie było ani przedwczesne, ani spóźnione. Obecność mediatora w rozmowach nauczycieli z rodzicami może być pomocnym wsparciem interwencji szkoły oraz w przygotowaniu dokumentacji do Kuratorium Oświaty czy Sądu rodzinnego.
 3. Niesienie pomocy szkołom i nauczycielom w rozwiązywaniu różnych sytuacji konfliktowych w sposób polubowny.

Zapraszamy nieustannie Dyrektorów, członków Rady Pedagogicznej do udziału w konsultacjach Punktu Konsultacyjnego i mamy nadzieję, że nauczyciele korzystający z usług mediatora będą propagować ideę mediacji w środowisku oświatowym w naszym powiecie pabianickim.

ROK SZKOLNY 2016/2017

PUNKT KONSULTACYJNY
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach

zaprasza na konsultacje indywidualne lub grupowe zainteresowanych  dyrektorów, nauczycieli i wychowawców ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim w przypadku problemów dotyczących m.in.:

 • Interwencji kryzysowej.
 • Rozwiązywania konfliktów  w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 •  Rozwiązywania konfliktów  w Radzie Pedagogicznej.
 • Pomocy wychowawcom w przeciwdziałaniu skrajnym formom zaniedbywania  i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Zachowania destruktywnego, suicydalnego (samobójczego).

Zainteresowanych zapraszamy na dyżur mediatora w Punkcie Konsultacyjnym lub po uprzednim  ustaleniu w Państwa szkole/przedszkolu.

Dyżury  w Punkcie Konsultacyjnym w PODNiDM w Pabianicach:

Mediator dr Barbara Olszewska  w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00

Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 mediator i pedagog pracujący w Punkcie Konsultacyjnym  w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach   zrealizowali ogółem 55 godzin konsultacji indywidualnych i grupowych dotyczących rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych dla dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego było:

 • wsparcie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców  w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych   i konfliktowych;
 • poznanie dobrych praktyk organizowania profesjonalnego wsparcia (przez konsultacje) przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych;
 • poznanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym;
 • poznanie skutecznych metod i technik skoncentrowanych na coachingu, w tym zastosowanie go  w oddziałach wychowawczych.

Osiągnięte efekty:

 • opracowanie metod i form rozwiązywania  sytuacji trudnej, konfliktowej w 3 szkołach/ placówkach;
 • opracowanie planu przebiegu procesu 3 mediacji;
 • przygotowanie 1 dokumentacji do Sądu Rodzinnego;
 •  rozmowy z 9 osobami uczestniczącymi w konflikcie spoza Rady Pedagogicznej.

Wnioski z pracy Punktu Konsultacyjnego oraz  analizy ankiety ewaluacyjnej:

 1. Wyniki ewaluacji wskazują, że dyrektorzy szkół podkreślają potrzebę istnienia Punktu Konsultacyjnego jako istotnego podmiotu współpracy przy rozwiązywaniu konfliktów szkolnych   z udziałem nauczycieli i rodziców. Porównując liczbę przeprowadzonych mediacji w poprzednim roku szkolnym i w roku szkolnym 2015/2016 można stwierdzić, iż wzrosła ona dwukrotnie.
 2. Udział mediatora w zaistniałych sytuacjach konfliktowych w szkole pomógł zanalizować źródło konfliktu, wyjaśnić sytuację kryzysową i znaleźć efektywne rozwiązanie satysfakcjonujące skonfliktowane strony.
 3. Mediator z ośrodka udzielił szkołom wsparcia także  w zakresie przygotowania dokumentacji dyrektora z przebiegu procesu rozwiązania konfliktu na wniosek Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 4. W wybranych przypadkach przygotowania dokumentacja dyrektora z przebiegu procesu rozwiązania konfliktu została wykorzystana do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego.
 5. Działalność mediatora pomogła dyrektorom szkół i przedszkoli realizować obowiązek statutowy dotyczący wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.
 6. Zasada poufności, dyskrecji i anonimowości stosowana przez mediatora w Punkcie Konsultacyjnym spowodowała wzrost zaufania dyrektorów i nauczycieli do tej formy oferty edukacyjnej ośrodka.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach

Zapraszamy na konsultacje dyrektorów, nauczycieli, pedagogów w przypadku problemów dotyczących m.in.:
• Interwencja kryzysowa,
• Pomoc wychowawcom w przeciwdziałaniu skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród młodzieży,
• Zachowania destruktywne, suicydalne (samobójcze),
• Rozwiązywanie konfliktów; sztuka mediacji i negocjacji,
• Wypalenie zawodowe,
• Zastosowanie coachingu w oddziaływaniach wychowawczych,
• Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i w domu- wspieranie w rozwoju, praca na zasobach,
• Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
Jesteśmy tam gdzie problem – czekamy na zaproszenie do Państwa miejsc pracy
specjaliści
dr Barbara Olszewska
mgr Dominika Krawczyk
organizują profesjonalne wsparcie:
* indywidualne dla dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela w aspekcie rozwiązywania sytuacji trudnych, problemowych w pracy zawodowej
*grupowe dla zespołów nauczycielskich, Rad Pedagogicznych
Nowość!!!
Kąciki prawne – miejsce, gdzie można będzie umieszczać informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły, pod patronatem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.
Podstawą tworzenia kącików prawnych będzie poradnik prawny „Bezpieczeństwo młodzieży” – felietony „Sędzia Wesołowska doradza nauczycielom i uczniom”. Poradnik zawiera prawie 100 historii młodych ludzi, którzy popełnili błąd i trafili przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Poradnik w przystępny sposób omawia przestępstwa najczęściej popełniane przez młodzież; bójki, pobicia, wymuszenia, zniszczenie mienia, kradzieże, rozboje ale także, podrobienie dokumentu, naruszenie miru domowego czy nękanie koleżanki.

Ofertę kierujemy do

– dyrektorów szkół i przedszkoli,
– nauczycieli i wychowawców,
– pedagogów szkolnych,
– rad pedagogicznych.

Opis działania Punkt Konsultacyjny poprzez interwencję kryzysową ma za zadanie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i rozwiązywanie konfliktów
w środowisku szkolnym/przedszkolnym. Punkt swoim klientom udziela wparcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pozwala uzyskać porady
i udziela konsultacji. Porad udzielają mediatorzy, pedagodzy oraz prawnik. Zadania realizowane są wspólnie z takimi partnerami przedsięwzięcia jak:
• Sędzia Anna Maria Wesołowska
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
• Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej
• Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
• Fundacja BONA FIDE,
• ENZYM – Radca prawny
• i inni, którzy wspierają nasze działania Punktu Konsultacyjnego

Konsultacje udzielane są w PODNiDM w Pabianicach w pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 lub po uprzednim uzgodnieniu w Państwa placówce.
Zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel. 42 215 42 42, 606 340 006.

Efekty

• Łatwiejsze nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi
(współpracownikami, rodzicami, uczniami ),
• Rozwiązanie danej sytuacji trudnej i kryzysowej,
• Wywołanie w środowisku edukacyjnym atmosfery sprzyjającej aktywnemu i skutecznemu rozwiązywaniu problemów,
• Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem wewnętrznym,
• Przyspieszenie rozwoju osobistego poprzez świadomie planowanie
i realizowanie celów zawodowych,
• Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Etyka pomagania

• Udzielanie pomocy i wsparcia, jednocześnie bez wyręczania
w wykonywaniu zadań
• Zachęcanie, zapraszanie do szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych i konfliktowych
• Zachowanie dyskrecji – zasada poufności
• Pomoc osobom zainteresowanym, bez zmuszania kogokolwiek
do współpracy.

ROK SZKOLNY2014/2015

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów
na
spotkanie z koordynatorami PUNKTU KONSULTACYJNEGO,

które odbędzie się dnia 15 stycznia 2015r. o godz. 11.00
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8

Zaprezentujemy Państwu studium przypadku wskazując rolę specjalistów
z Punku Konsultacyjnego
w organizacji profesjonalnego
wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na spotkaniu przedstawimy Państwu formy i zasady
wzajemnej współpracy oraz zaprezentujemy ankietę,
która posłuży nam do określenia zadań Punktu Konsultacyjnego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu
do dnia 09.01.2015r. tel. 42 215 42 42

Serdecznie zapraszamy

Zespół Punku Konsultacyjnego
dr Barbara Olszewska
Anna Kozińska
Dominika Krawczyk
Mariusz Wielebski


Zapraszamy do korzystania z porad specjalistów z PUNKTU KONSULTACYJNEGO
PODNiDM w Pabianicach.

Jeśli jesteś dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą
lub najzwyczajniej chcesz dokonać zmian, stosując np. silny, motywujący
system własnych wartości, skuteczne metody motywowania
i budowania konstruktywnych relacji z innymi, radzenia sobie z trudnymi
emocjami oraz  sytuacjami społecznymi to propozycja nasza jest
właśnie dla Ciebie!

Dyżury specjalistów:

 • Anna Kozińska – I czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • dr Barbara Olszewska – II czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • Dominika Krawczyk – III czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • Mariusz Wielebski – IV czwartek miesiąca – 16.00-18.00

Spotkanie z wybranym konsultantem można zgłaszać:

telefonicznie (42) 215 42 42

e-mailowo: podn@podn-pabianice.pl

Ulotka konsultacyjna


Punkt konsultacyjny w Telewizji Pro-MOK

Spotkanie informacyjne zorganizowane 27.11.2014r. w PODNiDM

 

« 2 z 2 »